Vlada Županije Posavske pravo na doplatak za djecu povećala s 30 na 100 posto

Vlada Županije Posavske na sjednici održanoj u srijedu, 21. lipnja, utvrdila je, među ostalim, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o doplatku za djecu koji je uvećan s 30 na 100 posto.

Pravo na doplatak za djecu pripada obitelji za treće i svako sljedeće dijete, djetetu bez oba ili jednog roditelja, djetetu s posebnim potrebama, obitelji u kojoj su jedan ili oba roditelja osobe s invaliditetom najmanje 60 posto, djetetu oboljelom od šećerne bolesti, karcinoma, leukemije, TBC, celijakije i epilepsije, te djetetu korisnika pomoći za uzdržavanje.

Nadležni centri za socijalni rad, po službenoj dužnosti će donijeti rješenje o uvećanju doplatka za djecu korisnicima, koji su se zatekli u korištenju prava u skladu s odredbama ovog Zakona, priopćeno je iz Vlade Županije Posavske.

Usvojen je Zaključak o usvajaju Programa razvoja gospodarstva. Stupanjem na snagu Zakona, stvoren je novi pravni i institucionalni okvir za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Posavskoj, koji između ostalog podrazumijeva i donošenje Programa razvoja gospodarstva u županiji za razdoblje od četiri godine.

Izrada Programa razvoja ostvarena je u suradnji s nositeljima programiranja razvoja uz konzultiranje predstavnika subjekata gospodarstva. Uz ostale razvojne projekte i strateške ciljeve razvoja općina i grada u sastavu Županije Posavske, Program razvoja smatra se jednim od ključnih dokumenata za razvoj.

Program razvoja operativni je dokument na temelju kojeg županijsko Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja izrađuje godišnji Program utroška financijskih sredstava planiranih županijskim Proračunom i poduzima sve druge aktivnosti u smislu stvaranja što povoljnijeg ambijenta za poslovanje gospodarskih subjekata.

Usvojen je Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Prednacrt Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, upućen od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Usvojenim zaključkom predsjedniku Vlade Županije Posavske Đuri Topiću dana je ovlast za zaključivanje Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna FBiH.

Odlukom o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu financija s ekonomskog koda ‘‘Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni‘‘ Županiji Posavskoj dodijeljen je iznos od 7.601.971 marke.

Usvojena je Odluka o unosu i raspoređivanju neraspoređenog dijela sredstava razgraničenog tekućeg granta od Federacije BiH za 2023. godinu.

Vlada PŽ-a usvojila je Odluku o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Donjoj Mahali za provođenje postupka javne nabave radova postavljanje podnih obloga (procijenjena vrijednost radova iznosi oko 12.800 maraka bez uračunatog PDV-a).

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu na ime podrške tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji, kulturnim manifestacijama, programu kulture, kazališne djelatnosti i plesne djelatnosti na području i izvan područja županije u iznosu od 11.800 maraka za šest programa kulture i manifestacije.

Odobrena su sredstva u svrhu financijske pomoći fizičkim osobama koje su pretrpjele štete uslijed prirodne nesreće u ukupnom iznosu od 3.500 maraka (za dva primatelja), za provedbu 21. Županijskog susreta Jubilarnih dobrovoljnih darovatelja krvi Županije Posavske (5.000 maraka) i za obnovu radnih prostorija Radio postaji Orašje (4.000 maraka).

Izvor:FENA

Hercegovka.net

Odgovori