Što je aneks ugovora

Što znači aneks ugovora?

Aneks ugovora je pravni instrument koji se koristi kako bi se unijele promjene, dopune ili dodatne klauzule u već postojeći ugovor. To može uključivati različite vrste izmjena, kao što su promjene u cijenama, rokovima, uslovima isporuke, obavezama strana ili drugim ključnim elementima ugovora. Glavna svrha aneksa je omogućiti fleksibilnost stranama ugovora kada se situacija ili potrebe promijene nakon što je originalni ugovor već potpisan. Na primjer, ako su strane prvobitno dogovorile isporuku proizvoda u roku od 30 dana, ali se situacija promijenila i sada im je potrebno više vremena, aneks ugovora omogućava da se rok isporuke produži. Kako bi aneks bio pravno važeći, obično zahtijeva suglasnost svih strana koje su potpisale originalni ugovor. To znači da sve strane trebaju ponovno potpisati aneks kako bi potvrdili svoju suglasnost s novim izmjenama ili dopunama. Osim toga, aneks treba jasno navesti koje točno promjene ili dopune se vrše u odnosu na originalni ugovor kako bi se izbjegla bilo kakva nejasnoća ili nesporazum. U pravnom smislu, aneks se smatra sastavnim dijelom prvobitnog ugovora i ima istu pravnu snagu kao i sam ugovor. To znači da se sve odredbe aneksa primjenjuju kao da su direktno unutar originalnog ugovora.

Koja su obilježja aneks ugovora?

Aneks ugovora je pravno sredstvo koje se koristi kako bi se promijenili ili dopunili određeni dijelovi postojećeg ugovora. Aneks se obično donosi uz suglasnost svih strana ugovora, jer zahtijeva promjene u već postojećem dogovoru. Aneks ugovora ima istu pravnu snagu kao i sam ugovor i obavezuje sve strane na poštivanje novih uslova ili promjena. Treba jasno definirati koje točno promjene ili novi dodaci se vrše na originalni ugovor kako bi se izbjegla bilo kakvi nesporazumi. Aneks isto tako treba sadržavati datum kada je donesen i reference na originalni ugovor kako bi se jasno identificiralo koji ugovor se izmjenjuje. Svaka promjena ili dodatak u aneksu treba biti detaljno opisan, bilo tekstualno bilo putem pratećih dokumenata. Aneks treba imati jasno definiranu svrhu i naveden razlog promjene ugovora kako bi obje strane mogle razumjeti zbog čega su promjene neophodne. Obično se aneks potpisuje od strane svih strana ugovora kako bi se sve strane usuglasile.

Kako se radi aneks ugovora?

Aneks ugovora zahtijeva pažljiv pristup kako bi se osigurala pravna valjanost i jasnost promjena. Prvo se treba jasno razumjeti zašto je potreban aneks. Jesu li potrebne promjene u cijeni, vremenskom roku, obavezama ili nečemu drugome. Zatim se trebaju definirati sve promjene ili dopune koje se žele unijeti u ugovor s točnim člancima ili sekcijama originalnog ugovora. Kod aneks ugovora se treba dofati odgovarajući naslov. Obavezno ae treba navesti naziv i datum originalnog ugovora, kako bi bilo jasno na koji ugovor se aneks odnosi. Potrebno je osigurati da sve strane ugovora budu saglasne s promjenama, što se obično postiže s potpisivanjem aneksa od strane svih relevantnih strana. U nekim slučajevima, posebno ako je riječ o važnim ugovorima ili promjenama, aneks se treba ovjeriti kod javnog bilježnika kako bi se osigurala njegova pravna valjanost. Bitno je čuvati originalni ugovor i aneks na sigurnom mjestu, kako biste ih mogli referirati u budućnosti ako bude potrebno. Ako niste sigurni u proces ili pravnu valjanost promjena, preporučljivo je prethodno se savjetovati kod odvjetnika koji ima iskustva po ovom pitanju.

Izvor:Arz.hr

Hercegovka.net

Odgovori