Deset milijuna za brzu cestu Mostar – Široki Brijeg – RH

Vlada Federacije je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i veza, usvojila Program utroška sredstava ‘Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta’ u iznosu od 147.600.000 maraka, utvrđenih ovogodišnjim proračunomFBiH ovom ministarstvu. U okviru ovog Programa bit će financirano ukupno 11 projekata na području FBiH.

Između ostaloga, sredstva od devet milijuna maraka predviđeno je izgradnju brze ceste Bihać – Cazin – Kladuša – Republika Hrvatska, dionica Bihać – Cazin, poddionica Kamenica – Bisovac u dužini od sedam kilometara, te deset milijuna maraka za izgradnju brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica Republike Hrvatske. Sredstva su namijenjena za projektovanje i eksproprijaciju.

Osam milijuna maraka bit će izdvojeno za eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor tijekom izgradnje južne obilaznice Mostara (četiri milijuna maraka) i pristupne ceste Varda – Rodoč (četiri milijuna maraka).

Usvojenim Programom, planirana su četiri milijuna maraka za rekonstrukciju i sanaciju ceste Kreševo – Kiseljak, od čega su dva milijuna marakanamijenjena za eksproprijaciju i projektiranje, te dva milijuna maraka za građevinske radove i nadzor.

Novac za uspostavljanje rezervi naftnih derivata

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom odobrava prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih ovogodišnjim proračunom FBiH Federalnom ministarstvu.

Sredstva u iznosu od 10.500.000 maraka planirana na poziciji ‘Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim poduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata’ u proračunuFBiH za 2023., kao namjenski prihod, utrošit će se u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2023-2026., a koja se odnosi na 2023.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prijenosa sredstava, te imenovati Povjerenstvo za praćenje namjenskog utroška sredstava.

U obrazloženju odluke se navodi da je Zakonom o naftnim derivatima u FBiH osnovan Operator rezervi naftnih derivata koji posluje pod nazivom ‘Operator – Terminali Federacije’ d.o.o. Sarajevo i koji je jedini ovlašten za uspostavljanje i zanavljanje rezervi naftnih derivata u FBiH. Također ovim zakonom je utvrđena i taksa za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, kao namjenski javni prihod za financiranje uspostavljanja rezervi naftnih derivata u FBiH i prihod je Operatora TerminaliFBiH. Navedena taksa se plaća na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u visini od 0,01 maraka po litru naftnih derivata, uključujući i LPG koji se koristi u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Obveznici plaćanja takse su energetski subjekti koji se bave prometom naftnih derivata na malo i kupci koji istu uplaćuju do 20. u mjesecu za protekli mjesec na uplatni – depozitni račun sa kojeg se prenosi na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora FBiH.

Nove fantazije o socijalnoj pravdi i razvoju ekonomije

Vlada FBiH usvojila je Program ekonomskih reformi ovaj entitet za 2023-2025. (PER FBiH). Program će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH zaduženoj za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za 2023-2025. godinu.

Bosna i Hercegovina, kao zemlja kandidat za pristupanje Europskoj uniji, godišnje ima obavezu da izradi PER za trogodišnje razdoblje i dostavi ga Europskoj komisiji. Usvajanjem ovog dokumenta, Vlada FBiH je ispunila svoju obavezu, a koja se odnosi na dostavljanje priloga za izradu Programa ekonomskih reformi BiH. PER FBiH 2023 – 2025. slijedi strukturu dokumenta na državnoj razini i sastoji se od pet poglavlja, a to su sveukupni okvir i ciljevi politika, zatim makroekonomski i fiskalni okvir, te prioriteti strukturalnih reformi, kao i prilog sa tabelarnim pregledima.

S ciljem stabilizacije privrede i oporavka od posljedica uzrokovanih globalnim krizama, Vlada FBiH u narednom razdoblju namjerava poduzeti mjere koje se odnose na ciljano usmjeravanje javnih rashoda na najranjivije kategorije društva, odnosno unaprijeđenijesustava socijalne zaštite, te osiguranje pomoći i redovnu isplatu penzija, naknada za borce, civilne invalide, nezaposlene osobe, raseljena lica i povratnike.

Također, putem ekonomskog modela slobodnih zona, cilj je povećati izravna inozemna ulaganja, te osigurati rast domaćih ulaganja kroz fiskalnu disciplinu i kontrolu javnih rashoda, a čime se stvara pozitivan utjecaj na cjelokupan privredni rast i razvoj. Mjere se, između ostalog, odnose i na povećanje efikasnosti tržišta rada, putem realizacije programa i mjera aktivnih i pasivnih politika, te stvaranja uvjeta za rast stope zaposlenosti.

Putem pojednostavljivanja procedura za poduzetnike i gospodarske subjekte planirano je stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja i podizanju konkurentnosti, kao i poticanje razvoja poduzetništva koje stavlja u fokus održivi ekonomski rast, a podrazumijeva pametno upravljanje prirodnim resursima uz korištenje čiste energije. Također, mjere uključuju i investiranje kapitalnih transfera u saobraćajnu infrastrukturu radi stvaranja novih razvojnih mogućnosti u ovoj oblasti, a što će imati pozitivan efekt na kompletno gospodarstvo.

Izvor:Dnevni list

Hercegovka.net

Odgovori